top of page

Kitaplarımız

OpusKitap, kültür, sanat, tarih, felsefe ve musiki alanlarında şimdiye dek ilk kez yayınlanmış kitaplarıyla;

Türkiye’nin gençlerine ve araştırmacılarına ışık tutmak ve de onlara özgün kaynaklar sunmak amacıyla kurulmuştur.

 

Ülküsü aydınlanmak ve aydınlatmaktır.   

Op. 1:  [Türk Devrimi'nin] Tiyatro ve Opera Komitesi Raporu​

Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2013

Bu tarihi rapor yıllarca tozlu raflarda tutulmuş, o zamandan beri yetişen tiyatrocu ve operacıların büyük çoğunluğunun bilgisi dışında kalmıştır.

 

Kalkınmakta olan bir milletin tiyatro, opera ve bale gibi sahne sanatlarında hızla gelişmesi Atatürk’ün ve arkadaşlarının temel hedefiydi. Cumhuriyeti kuran zihnin, devrin bilim insanlarından yararlanarak attığı ve atılması gereken devrimci adımları bilimsel ölçülerde planladığı gerçeğini görmek günümüze ibretle bakmamızı sağlıyor.

 

Değerli sanatçı ve bilim adamı dostum Yavuz Daloğlu’nun bu anlamlı inisiyatifi, karanlıkta bırakılan “Cumhuriyet’in sanattaki devrimci adımları”nı gün ışığına kavuşturmakta, geleceğin demokratik Türkiye’sinin inşasına önemli katkı sunmaktadır.

Selman Ada

Op. 2:  Zaman içinde zaman

         (Türk Kültür Tarihinden Yapraklar)

Özdemir Nutku - Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2014

Eski uygarlıkların beşiği Anadolu’ya binlerce yıl öncesinden başlayarak dalga dalga gelen Türkler, bu yarımadada bulunan kadim halklar ile harmanlanarak önce Selçuklu, sonra da Osmanlı İmparatorluğu ile çok kültürlü ve renkli bir uygarlığa damgalarını vurmuşlardır. Aile yaşamından toplum yaşamına, yerel örgütlenmelerden devlet örgütlenmelerine kadar uzun yılların deneyimini taşıyan örnek bir kültür geliştirmişlerdir. Bu kitapta üzerinde durulan değişik konular bu büyük kültürün bir damlası bile olamayacak kadar küçüktür.

Özdemir Nutku

Op. 3:  Şişman Kadın Ölmez, Opera Bitmez

Murat Tuncay - Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2014

Sahne sanatlarının hemen hepsi ilk bakışta aynı paydayı bölüşmesine karşın tiyatro ile operanın arası hep açıktır; en azından tiyatroya gönül verenlerin neredeyse tamamına yakını operayı küçümser. Öyle ki, daha konservatuvarda başlar bu; gerekçe de hiç değişmez: en başarılı opera sanatçıları bile oyunculuk söz konusu olduğunda kırık not alır. Türkiye'de bu yaygın kanının akademisyenleri bile etkilemiş olması kimseyi şaşırtmaz.

Murat Tuncay bu kısır döngüyü aşan ender aydınlarımızdan biridir. Bu bağlamda son otuz yıl boyunca opera, daha doğrusu müzikli tiyatro konusunda yazdığı eleştirel denemeler İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin gizli seyir defterini çağrıştırır. Tuncay'ın akademik kariyerinde tiyatro kuramı ön planda yer almasına karşın, operaya duyduğu ilgi sıkı bir müziksever olmasından kaynaklanır esasen. Söz konusu yazıları okuma fırsatı bulan herkes çok iyi bilir: Tuncay'da tutkuya dönüşen müzik sevgisi, giderek bu alandaki izlenimlerini herkesin ciddiye alması gereken bir düzeye taşımıştır.

 

Yer yer şakacı bir üslûpla yazıyor olmasına gelince kimse şaşırmasın: Bu, kaleme aldığı konuda yeterince donanımlı olan bir kişinin bilinçli muzipliğidir aslında.

Mehmet Ergüven

Op. 4:  Hayatım ve Hatıralarımda Atatürk

Nazım Canca - Yayına Hazırlayan: Damla Asena Daloğlu 

OpusKitap, 2015

Büyük Atatürk’ün son üç yılını, Rusça mütercimi, kütüphane memuru ve yakın koruması Nazım Canca’nın kaleminden büyük bir keyifle okudum ve duygulandım. “Hayatım ve Hatıralarımda Atatürk”, bir solukta okunabilecek çok özel bir kitaptır. Benim için bu kitabı daha da değerli kılan, Nazım Canca’dan ve hatıratından kitabın yayın aşamasında sevgili öğrencim Damla Asena Daloğlu sayesinde haberdar olmam ve de Damla Asena’nın, Canca’nın el yazmalarını yayına hazırlamış olmasıdır. Onun bu sabırlı ve titiz çalışmasıyla Atatürk’ün hayatıyla ilgili şimdiye dek bilinmeyen çok özel hatıralara ulaşılıyor, Nazım Canca’nın yazdıkları geleceğe miras kalıyor.

Prof. Dr. Rıdvan Akın

Galatasaray Üniversitesi

Op. 5:  Leblebici Horhor Ağa Operetinin 140 Yıllık Serüveni

Efdal Sevinçli - Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2016

(…) bizde musiki inkılâbı yönünden fransızcadan tercüme edilenlerden çok daha ziyade ehemmiyeti haiz üç eser vardı. Bunlar Çuhacıyan’ın “Arifin Hilesi”, “Köse Kâhya” ve “Leblebici Horhor” adlı eserleri idi. Bunlara aid defterler tamamile elde edilebilmiş miydi, burası şüpheli... Zaten o zamandan sonra da büsbütün unutulmuş olan ilk ikisinden başka, üçüncüsü, meşhur “Leblebici Horhor” türlü türlü maceralardan geçerek, her adımda yapraklarından bir kaçını rüzgârlara vererek bugün öyle dağınık ve bozuk bir halde şu zamana kadar gelebilmiştir ki bugünün şeklile ilk şekli arasında pek büyük bir değişiklik olmuştur. (...)

H. Ziya Uşaklıgil, “Musiki İşi - 8”, Cumhuriyet, 31 Ocak 1935, s. 3.

Op. 6:  Folklor Dersleri - Türkiye'de Musiki Folkloru

Halil Bedi Yönetken - Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2017

 

Halil Bedi Yönetken (1899-1968), en genel çerçevesiyle, musiki eğitimi, musiki folkloru ve musiki tarihi konularında araştırmalar yapmış; daha cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak Türkiye’nin musiki yaşamının kalkınması ve derlenmesi için var gücüyle çalışmış öncü bir bilim ve sanat insanı ve de katıksız bir “Cumhuriyet Öğretmeni”dir. 

 

Yönetken’in makaleleri ve incelemeleri, yaşamı süresiyle sonrasında değişik dergilerde ve gazetelerde yayınlanmıştır. Ancak içlerinde musiki folkloru konusunda yazdıkları çok özel ve ayrı bir değer taşır. Çünkü Yönetken, daha genç yaşlarından başlayarak musiki folkloruna çok ayrıcalıklı bir ilgi göstermiş, yaşamının bir döneminden başlayarak ve doğrudan derlemeci, araştırmacı olarak da Türkiye yerel musikilerinin pek çoğunu yok olmaktan kurtarmış ve incelemiştir.

 

Yönetken, “Folklor Ders Notları”nı 1959-1964 yılları arasında Istanbul Belediye Konservatuvarı’nda okuttuğu “Folklor” dersi için hazırlamıştır. Yazılışlarından neredeyse altmış yıl sonra meslektaşı Dr. Yavuz Daloğlu’nca Folklor Dersleri - Türkiye’de Musiki Folkloru başlığıyla kitaba dönüştürülen bu notlar, tarihsel değerinin yanı sıra, genelde Folklor, özelde de Musiki Folkloru konusunda artık bir başvuru kaynağıdır.

Yavuz Daloğlu

Op. 7:  II. Abdülhamid ve Dönemi - Osmanlı Matbuatından

          101 Pare Karikatür ve İllüstrasyon

Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2018

 

Yavuz Daloğlu’nun derleyip hazırladığı "II. Abdülhamid ve Dönemi - Osmanlı Matbuatı’ndan 101 Pare Karikatür ve İllüstrasyon" kitabının konularını ve her karikatürün neyi anlattığını dikkate alırsak, Halife Padişah II. Abdülhamid Han’ın özellikleriyle karşılaşırız. Dolayısıyla sultanımızın kendi döneminde nasıl bilindiği ortaya çıkmaktadır. Ancak kitap bu kadarla sınırlı değildir. Karikatürler, Abdülhamid’in ne olduğu ve nasıl padişahlık yaptığının kanıtlarıdır. Ayrıca, bugün onun hakkında öyle ya da böyle yorum yapmaktan elbette başkadır, bu nedenle “Ulu Hakan”ı tanımayanlar ya da yeterince bilmeyenler için bu kitap bir temel başvuru kaynağıdır. Üstelik bundan daha güvenilir olanı da yoktur. Çünkü tarih, belgelere dayanmak zorundadır ve karikatürler dönemin karşı çıkılamaz ve yok sayılamaz belgeleri arasındadır.

Alp Hamuroğlu

Ömeroğlu_Lozan.jpg

Op. 8:  Lozan Barış Konferansı'nda Batı Trakya Türkleri ve

          İstanbul Rumları

Aydın Ömeroğlu - Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2018

 

“(…) Türklerin, konferansa güçlükler çıkarttığı bir tek örnekle bile gösterilemez; Türkler, şimdiye kadar hiçbir sorunun çözümünü erteletmemişlerdir. Türk Temsilci Heyeti, barıştan yana iyi niyetini her an göstermiştir. Türk Temsilci Heyeti’nden durmadan tavizler istenmiştir ve Türk Temsilci Heyeti de, dünya barışı uğruna, her zaman fedakârlıklara katlanmıştır. Türk Temsilci Heyeti, kendi hesabına bu yolda çalışmaya ara vermeyecektir. Buna rağmen, konferans bir kesintiye uğrarsa ve konferansı kesintiye uğratmak için azınlıklar sorunu elverişli bir bahane olarak kullanılmak isteniyorsa, Türk Temsilci Heyeti, bu gerçekler bir kez öğrenilince, kendinden yana yükselecek sesin yalnız Ankara’dan değil, bütün ulusların vicdanından gelecek ses olacağına kesin olarak inanmaktadır.”

 

                                      İsmet Paşa, Lozan Barış Konferansı, 14 Aralık 1922, Perşembe Oturumu

Timur Kapak.jpg

Op. 9:  Aksak Demir'in Devlet Politikası (Aksak Timur Üzerine                    İnceleme)

Mahmut Esat Bozkurt - Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2019

 

“Ben, Demir zamanında gelseydim, onun yaptığı işleri başaramazdım. O, benim zamanımda gelseydi, yaptıklarımdan daha çok büyüklerini yapardı."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

"Demir de Atatürk de yoktan devlet kuran Türk çocuklarıdır. Tabiatlarında ne kadar çok benzerlik var...

 

Demir'le Atatürk'ün sabredip de sonunda hâllettikleri, başardıkları işler o kadar çok ve büyüktürler ki, bir araya toplansalar ciltler doldururlar ve devlet adamlarına her gün için bir ders kitabı olurlar.”

Mahmut Esat Bozkurt

Op. 10:  Derleme Notları I-II

Halil Bedi Yönetken - Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2020

 

Türkiye’de yapılmış ikinci büyük halk musikisi derleme seyahatleri 
Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı’nca 1937’den 1952’ye dek sürmüş, Halil Bedi Yönetken bu seyahatlerin 1937’de yapılan ilkine ve 1941’den 1952’ye kadar olan on ikisine de “Derleme Heyeti Başkanı” olarak öncülük etmiş, yalnızca halk musikisi derlemelerine ilişkin gözlem ve düşüncelerini değil; fakat oyun, eğlenti ve inanç folkloru üzerine edindiği bilgi ve gözlemlerini de kâğıda dökerek, o yıllarda yayınlanan kimi dergi ve gazetelere yazdığı makalelerle musiki çevreleri başta olmak üzere kamuoyuna duyurmuştur.
İşte bu kitap, Yönetken’in söz konusu makalelerinden oluşturulmuştur.

Mulakat_kapak.jpg

Op. 11: Ruşen Eşref'in Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile              Mülâkatı

Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2019

 

“Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir.”

 

Anafartalar Grup Kumandanı Miralay Mustafa Kemal Bey, Arıburnu, 25 Nisan 1915

Karikatur_Ataturk.jpg

Op. 12: Karikatürlerle İllüstrasyonlarda Mustafa Kemal Paşa ve                  İstiklâl Savaşı

Yavuz Daloğlu 

OpusKitap, 2019

 

“Daha önce “II. Abdülhamid ve Dönemi - Osmanlı Matbuatından 101 Pare Karikatür ve İllüstrasyon” kitabını hazırlayarak yakın tarihimizin doğru öğrenilmesine katkı sağlayan değerli arkadaşım, kardeşim, bilim ve sanat insanı Dr. Yavuz Daloğlu, bu kez yine büyük bir emekle hazırladığı “Karikatürlerle İllüstrasyonlarda Mustafa Kemal Paşa ve İstiklâl Savaşı” başlıklı kitabıyla bir dönemi daha aydınlatıyor ve bunu da en iyi şekilde başarıyor. Ben de bu çalışmasından, bana yine kitabında sayfalarını ayırmasından dolayı Daloğlu’na hem teşekkürlerimi sunuyor, hem de bu büyük ve önemli hizmetinin takdirkârı olarak onu kutluyorum.”

Alp Hamuroğlu

bottom of page